Attablé is de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (B.S. 18 maart 1993).
Attablé verwerkt de volgende categorieën van gegevens.
a. De gegevens die worden verzameld via het contact formulier op de website van Attablé.
b. De gegevens die Attablé verzamelt of verwerkt in het kader van haar normale bedrijfsuitvoering.
Dergelijke persoonlijke gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, factureringsgegevens, bankrekening- en/of andere betalingsgegevens. Door deze persoonlijke gegevens vrijwillig aan ons te verstrekken, stemt u in met de verzameling, het gebruik, de bekendmaking en de opslag van de persoonlijke gegevens door ons.
De verzamelde gegevens zullen worden verwerkt om Attablé toe te laten te antwoorden op het contactformulier dat de betrokkene heeft ingevuld en verzonden en om te worden verwerkt voor de administratie van Attablé.
Eenieder is gerechtigd op toegang tot de hem betreffende gegevens en om alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren.
Daartoe richt U een verzoek, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart aan:
Attablé
Kazernevest 31
8000 BRUGGE
De activiteiten en de doelstellingen van Attablé zijn aan wijzigingen onderhevig.
Attablé behoudt zich bijgevolg het recht voor haar privacybeleid te wijzigen en aan te passen aan voormelde evoluties.
De verwerking van gegevens die op heden zijn verzameld, is onderworpen aan het privacybeleid en aan de regelgeving die op het ogenblik van de verwerking van toepassing is.

U kan vrijblijvend contact opnemen met Attablé door het sturen van een e-mail naar evi@vergaderhuis-brugge.be