Bedankt voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze producten en diensten. De toegang tot en het gebruik van deze site is onderworpen aan de volgende online algemene voorwaarden van Attablé.
1. Door de site te bezoeken en te doorbladeren, aanvaardt u deze online algemene voorwaarden zonder beperking of voorbehoud. U mag de site en diensten alleen gebruiken als u zich houdt aan alle toepasselijke wetten en aan deze online algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, gelieve dan geen verder gebruik te maken van de site.
2. De inhoud en gegevens op de site worden verstrekt als informatie aan geïnteresseerde personen en mogen alleen voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Een verwijzing naar producten of diensten op de site betekent niet dat ze beschikbaar zijn of blijven.
3. U mag onze site alleen gebruiken voor legale doeleinden. U mag zich geen ongeautoriseerde toegang verschaffen tot de site, de server waarop onze site is opgeslagen of andere servers, computers of databases verbonden met de site. U stemt er eveneens mee in geen delen van onze site te reproduceren, dupliceren, kopiëren of te verkopen.
4. Aansprakelijkheid van Attablé voor schade als gevolg van of in verband met de toegang tot en/of het gebruik van de site is uitgesloten voor zover dit door de wet is toegestaan.
Attablé is onder geen enkel beding aansprakelijk voor incidentele, indirecte of gevolgschade, gederfde winst, verwachte besparingen, verlies van gegevens, bedrijfsonderbreking, verlies van goodwill, vorderingen van derden, vertragingsschade of punitieve schade.
Attablé is met name niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade geleden of veroorzaakt door virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren door uw gebruik van, toegang tot of het downloaden van materiaal van de site. Als u ervoor kiest om materiaal van de site te downloaden, doet u dit op eigen risico.
5. De bescherming van de site en haar inhoud door auteursrechten of andere wetten is voorbehouden. Attablé is de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de site.
De toegang tot de site houdt geen recht in op het kopiëren of gebruiken van de intellectuele eigendom van Attablé. Ongeoorloofd gebruik van inhoud, werken of informatie op de site of ongeoorloofde reproductie, overdracht of ander gebruik van (een deel van) de site kan een inbreuk vormen op de auteursrechten, handelsmerken, privacy, publiciteits- of andere rechten van Attablé of derden en is niet toegestaan.
6. Het internet is over het algemeen geen veilige omgeving. U erkent dat het internet een open netwerk is en voor iedereen toegankelijk. Attablé verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Met behulp van cookies verzamelen we informatie over uw gebruik van de site binnen de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.
7. Behoudens dwingende wettelijke bepalingen is het gebruik van de site en juridische geschillen die eruit voortvloeien of er verband mee houden uitsluitend onderworpen aan Belgisch Recht en vallen ze onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.
Als u vragen of opmerkingen hebt over deze online algemene voorwaarden, gelieve met ons contact op te nemen via evi@vergaderhuis-brugge.be